Zbavitsedluhu.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zbavit se dluhu s.r.o., IČ 02323486 se sídlem Fryčovická 458, Letňany, 199 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou tel. +420 773 780 567, e-mail: info@zbavitsedluhu.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

II. Důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas
– se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším
oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem
Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. Abychom
Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci
marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti
a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž
oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo
Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
– s provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti/reálnosti/zákonnosti vámi požadované služby
(např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi
a rejstříky, s informacemi z registrů …..) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři
vyplňovaném dálkově elektronicky.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), datum narození, telefonní
číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
• zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících
třetích osob,
• odpověď na poptávku,
• běžná analýza návštěvnosti.
2. Vaše osobní údaje za účelem kontaktování předáváme následujícím společnostem:
• AKASHA Consulting s.r.o., IČ 11649861 se sídlem Jankovcova 1535/2A, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
• Axxel investment s.r.o., IČ 27894622 se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor
3. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
• uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání,
uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováme, dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
• právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a
které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023